دریافت تضمین از مشارکت کنندگان محترم جهت عدم تخلف از مقررات (ارزی شدن غرفه)

یک تضمین بابت عدم تخلف از مقرارت (ارزی شدن غرفه) از شرکت ها دریافت میگردد. لذا به اعتبار رسید صادره از سوی امور مالی پژوهشکده ضروری است حداکثر تا پایان سال 98 نسبت به تحویل گرفتن چک مذکور با ارائه رسید از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار اقدام گردد. در غیر این صورت و پس از پایان تاریخ اعتبار, رسید صادره از درجه اعتبار ساقط و چک توسط امور مالی پژوهشکده ابطال و معدوم خواهد گردید و با عنایت به اینکه در موعد مقرر جهت استرداد چک اقدام نگردیده است در سالهای آینده بجای اخذ چک تضمین وجه نقد بابت ضمانت از آن شرکت محترم اخذ خواهد شد.