مصوبه مربوط به ماشين آلات و ساير كالاهايي كه به صورت موقت در داخل كشور براي نمايش در نمايشگاه هاي بين المللي - تخصصي قرار داده مي شوند.

ماشين آلات و ساير كالاها كه به صورت موقت در داخل كشور براي نمايش در نمايشگاه هاي بين المللي - تخصصي قرار داده مي شوند، مشروط به عدم امكان ساخت داخل و با تائيد وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت از سود بازرگاني هنگام ترخيص قطعي معاف خواهند بود.